ах дүү гугар тээрэм аудит хийсэн тайлан

Гэр Бүтээгдэхүүн
Latest Бүтээгдэхүүн
images

Аудитын тайлан 2.1. Оршил Эрдэнэс Оюу Толгой ХХК-ийн 2019 оны санхүүгийн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүн, дүгнэлтийг гүйцэтгэх захирал Ц.Түмэнцогт Танд танилцуулж байна.

images

АУДИТ ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН 2.1 АУДИТ ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН 2021 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДРӨӨР ДУУСВАР БОЛСОН (мянган төгрөгөөр)

images

Бидний хийсэн аудит тус санхүүгийн тайлан, тодруулгад санал дүгнэлт өгөх хангалттай, ... тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг Өлзийт экаунт аудит ХХК-д 2019 оны 01 дүгээр сарын 25-

images

Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц ТӨХК-ийн 2021 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан 3.

images

Эх сурвалж: ТАБ-ын 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан . 4 хүрээнд өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилт ... төсвөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр дүн"-д аудит хийсэн нь

images

Аудит хийсэн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэл 2.1 Аудит хийсэн санхүүгийн байдлын тайлан 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан

images

тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүн, дүгнэлтийг Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн ерөнхий захирал Б.Амар Танд танилцуулж байна.

images

Бусад. Архангай аймгийн Булган сумын ЗДТГ-ын 2022 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан. 5. 2023. Архангай аймаг. Хураангуй …

images

Бидний хийсэн аудит тус санхүүгийн тайлан, тодруулгад санал дүгнэлт өгөх хангалттай, зохистой үндэслэлийг бүрдүүлсэн бөгөөд аудитын дүнд үндэслэсэн санал,

images

ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ Үндэсний хөгжлийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн

images

Дотоод аудит нь бизнес, мэдээллийн үйл явцад хийсэн дүн шинжилгээ, дүгнэлтэд тулгуурлан зөвлөгөө өгч байгууллагын үр ашгийг сайжруулах хөдөлгөгч хүч болдог.

images

АЗДТГ-ын 2017 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудит 4 удирдлагад хүргүүлэхээр төлөвлөн, Завхан аймаг дахь төрийн аудитын газрын Ахлах аудитор Ч.

images

Аудит хийсэн санхүүгийн тайлан 2.1 А УДИТ ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН Тайлант хугацаа: 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон тайлан

images

ТАЙЛАН,ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН ... Аудит хийсэн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан

images

2 Аудитын тайлан "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ХХК-ийн 2018 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүн, дүгнэлтийг тус компанийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэг Танд

images

Аудит хийх үндэслэл, зорилго, талуудын хүлээх үүрэг, хариуцлага академийн 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болгосон санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд аудит хийлээ.

images

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтэд 2021 оны эхний хагас …

images

ТАЙЛАН,ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН ... Аудит хийсэн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр …

images

2020 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД ... 2.Аудит хийсэн санхүүгийн тайлан Тайлант хугацаа: 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан

images

тайлан, төсвийн гүйцэтгэл, аудитын санал дүгнэлтийн хэлбэр, үндэслэлийн талаар тус тус ... байдалд нийцлийн аудит хийсэн бөгөөд зарим ажилтнуудын төрийн алба хаасан хугацааны

images

нэгтгэгдсэнээс 29 санхүүгийн тайлан аудитад хамрагдаж 4 санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн байна. Санхүүгийн тайлангийн аудит хийсэн хэлбэрийг дараах хүснэгтээр үзүүлэв. № Байгууллагын

images

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ГЭРЭЭГЭЭР АУДИТ ГҮЙЦЭТГЭХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ. . Үндэсний аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.8, Төрийн ...

images

тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ГАЗАР САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН Сангийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2019 оны ...

images

ДОТООД АУДИТЫН НЭГЖИЙН ТАЙЛАН Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалт ... холбоотойгоор ҮАГ-аас хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын зөвлөмжийг ...

images

3. Аудитын тайлан аудитын дүнд үндэслэн дүгнэлт, зөвлөмж бүхий аудитын тайлан гаргана" гэж заасны дагуу Эгийн голын усан цахилгаан станц ТӨХХК-ийн 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх

images

Дүрслэх урлагийн академи дээд сургуулийн 2021 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан

images

ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН. ... баталсан Төрийн аудитын байгууллагаас санхүүгийн тайланд аудит хийх журам, түүнд тусгасан үе шатны ажлыг гүйцэтгэн, шат шатны …

images

3. Аудитын тайлан аудитын дүнд үндэслэн дүгнэлт, зөвлөмж бүхий аудитын тайлан гаргана" гэж заасны дагуу Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх

images

2.АУДИТ ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ Код Үзүүлэлт ҮЛДЭГДЭЛ ГҮЙЦЭТГЭЛ 1 ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН 60 БАРАА МАТЕРИАЛ 86 ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН 106 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 137 НИЙТ

images

ний өдрөөрх санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланг танилцуулж байна. Аудитын тайланд шалгагдагч этгээд, түүний орчин, аудитад …

images

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лабораторийн

images

АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ ЗААВАР, АРГАЧЛАЛ. Нэг. Ерөнхий зүйл. 1.Заавар, аргачлал боловсруулах зорилго. 1.1.Төрийн аудитын байгууллагаас санхүүгийн тайланд аудит хийх журам, Санхүүгийн ...

Холбоотой холбоосууд