Гана улсын боловсролд жижиг хэмжээний уул уурхайн үзүүлэх нөлөө

Гэр Бүтээгдэхүүн
Latest Бүтээгдэхүүн
images

Монгол Улсад уул уурхайн салбар 90 гаруй жилийн өмнөөс үүсэж хөгжиж ирсэн. Экспортын чиг хандлагатай үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлогын хүрээнд уул уурхайн үйлдвэрлэлийг Монгол Улсын эдийн

images

уул уурхайн компаниуд нийгмийн хариуцлагын төслүүд хэрэгжүүлэх зэрэг олон эерэг үр нөлөөг орон нутагт авчрах боломжтой. Гэвч уул уурхайн үйл ажиллагаа нь иргэдийн

images

гүйцэтгэдэг. Үнэлгээ нь тус улсын уул уурхайн хууль тогтоомж, бодлогын давуу болон сул талуудыг (УУБҮБ-д дурдсан олон улсын шилдэг туршлагатай харьцуулах замаар) тодорхойлдог.

images

"Уул уурхайн салбарынPublic Disclosure Authorized орон нутгийн өрхийн амьжиргаанд үзүүлэх нөлөө: Монголын жишээ" Судалгааны урьдчилсан тайлан З. Манлайбаатар Public Disclosure Authorized Улаанбаатар хот 2018 он

images

Монгол Улсын уул уурхайн салбарын байгаль орчин, нийгмийн стратегийн үнэлгээ (БОНСҮ)г амжилттай гүйцэтгэж дуусгахад олон хувь хүн, албан байгууллага цаг хугацаа, мэдлэг,

images

УУЛ УУрХАйН САЛБАрыН ӨСӨЛтийН БУСАД САЛБАрт ҮЗҮҮЛэХ ДАМ НӨЛӨӨ Л.Даваажаргал1, Г.Мөнхбаяр2 jel ангилал: c3, o20, o25 Түлхүүр үгс: Уул уурхайн өсөлт, дам нөлөө, салбаруудын нөлөө Хураангуй:

images

Уул уурхайн салбарын эдийн засаг, төсвийн орлогод үзүүлэх нөлөө (eri, 2018) судалгааны ажилд тооцоологдохуйц ерөнхий тэнцвэрийн загвар (Computable

images

Хөгжиж буй орны жишээ болгон Гана улсын уул уурхайн салбарын байгаль орчинд үзүүлж буй нөлөөллийг харууллаа. (Albert K. Mensah, 2015)-ын судалсны дагуу Гана улсын уул уурхайн салбарын хөгжил нь ...

images

Inequity is the central challenge facing basic education in Ghana and undercuts the potential contribution of basic education to Ghana's national development goals. Persistent disparities in education service delivery and inequitable allocation of resources in Ghana lead to highly inequitable educational outcomes. These inequities negatively affect system quality, …

images

Уул уурхайн салбар нь Монгол Улсын өнөөгийн хөгжлийн тулгуур болж байгаа ч хүний болон институцийн хөгжил нь улс орны ирээдүйн хөгжлийн гол хөдөлгөгч хүч байх учиртай.

Холбоотой холбоосууд